logo gehandicaptenraadduiven

A- A A+

Gemeente Duiven accepteert uitspraak Rechtbank Gelderland

Er was nogal wat over te doen. Op 1 november 2016 deed de bestuursrechter in Arnhem uitspraak in een zaak die was voorgelegd door een inwoner van de gemeente Duiven. Twee vragen stonden centraal. Allereerst moest de bestuursrechter een uitspraak doen over het al dan niet "algemeen gebruikelijk" zijn van huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

Daarnaast had de inwoner gesteld dat de gemeente Duiven ten onrechte, bij een aanvraag voor een Wmo-voorziening, gevraagd had naar inkomens- en vermogenspositie van de aanvrager. De bestuursrechter besloot dat "huishoudelijke hulp" onder de Wmo niet als algemeen gebruikelijk mag worden aangemerkt en dat de gemeente Duiven bij een Wmo-aanvraag in beginsel geen financiële informatie mag opvragen. Pas wanneer de "eigen bijdrage"-regeling van toepassing is mag het CAK, dat de hoogte van de eigen bijdrage bepaalt, informatie opvragen over inkomen en vermogen. 

Begin 2018 heeft de gemeente Duiven, nadat eerst hoger beroep was ingesteld, besloten zich neer te leggen bij bovengenoemde uitspraak. Een belangrijk argument daarvoor is dat per 1 januari 2019 de huishoudelijke hulp in de Wmo gaat veranderen: de (maximale) eigen bijdrage, ook wel het "abonnementstarief" genoemd, voor huishoudelijke hulp wordt dan € 17,50 per vier (4) weken. Daarmee kan deze vorm van huishoudelijke hulp gewoonweg niet meer als "algemeen gebruikelijk" bestempeld worden, omdat het inhuren van iemand die schoon komt maken vele malen duurder is dan de Wmo-"huishoudelijke hulp". Maar wat zijn nu de consequenties voor inwoners van de gemeente Duiven?
Volgens de Gehandicaptenraad Duiven betekent het accepteren van de uitspraak van de bestuursrechter door de gemeente Duiven twee - heel belangrijke - dingen.
1. Iemand die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking heeft en/of lijdt aan een chronische ziekte en die daardoor zelf niet in staat is om zelfstandig zijn of haar huis schoon en leefbaar te houden kan bij de gemeente een aanvraag doen voor huishoudelijke hulp. Die huishoudelijke hulp kan niet, met als argument dat huishoudelijke hulp een algemeen gebruikelijke voorziening is, worden afgewezen. Wel kan rekening gehouden worden met taken in de huishouding van een eventuele partner en (soms) kinderen. Maar uiteindelijk moet er wel maatwerk geleverd worden. En per 1 januari 2019 kan voor die huishoudelijke hulp maximaal € 17,50 per vier weken aan eigen bijdrage geïnd worden door het CAK.
2. Als de gemeente Duiven een "keukentafelgesprek" voert is het vragen naar inkomen en/of vermogen in beginsel uit den boze. De Wmo kent zelf geen inkomens- of vermogensdrempel: het krijgen van een Wmo-voorziening is dus niet afhankelijk van uw inkomen of vermogen. Wel kan dat inkomen en/of vermogen leiden tot een hogere eigen bijdrage, maar dat wordt niet door de gemeente maar door het CAK bepaald. De gemeente Duiven kan wel vragen stellen over uw financiële situatie, ook tijdens een "keukentafelgesprek", als er een vermoeden bestaat dat er naast fysieke en/of verstandelijke beperkingen of chronische ziekte ook problemen spelen op het financiële vlak, bijvoorbeeld problematische schulden. De gemeente Duiven kan en mag dat vragen met het oog op eventuele ondersteuning bij het oplossen van die problematiek.
Als het goed is heeft de gemeente Duiven na de uitspraak van de Rechtbank Gelderland op 1 november 2016 deze twee regels al in de praktijk gebracht, in afwachting van een uitspraak in hoger beroep. Nu dit van de baan is zullen bovengenoemde punten vast beleid moeten worden van de gemeente Duiven. U mag overigens de Gehandicaptenraad Duiven altijd - vooraf of achteraf - om advies vragen over zaken rondom de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Neemt u dan contact op met ons secretariaat en wij zullen u zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn.

DISCLAIMER
Het bovenstaande artikel is een interpretatie van de uitspraak van de Rechtbank Gelderland en de consequenties voor het beleid van de gemeente Duiven. De Stichting Gehandicaptenraad Duiven heeft er alles aan gedaan om deze informatie juridisch correct weer te geven, maar kan geen absolute garantie geven dat de juridische interpretatie 100% correct is weergegeven. Aan dit artikel zijn dus geen rechten te ontlenen.

Top